Pro krajinu Středního Polabí, z.s.
Jeden lán pole až k obzoru. České středohoří z návrší nad Podolankou | Foto: Jiří Trčka

Naše cíle

Usilujeme o ucelenou nápravu a oživení krajiny v našem okolí. Chceme, aby krajina více zadržovala vodu a lépe odolávala klimatické změně i extrémním výkyvům počasí. Chceme posílit krajinnou konektivitu, heterogenitu a biodiverzitu.

Naším ideálem je dlouhodobě stabilní, zdravá a pestrá krajina – jemnozrnná mozaika polí, luk a sadů, alejí a stromořadí, mezí, polních a travnatých cest, vodních nádrží, meandrujících vodních toků, mokřadů, tůní i lesních společenstev. Živá krajina, která odolává erozi, tlumí povodně a plošně zadržuje vodu v době sucha.

Náš vznik a odborné zázemí

V našem kraji jsme se dali dohromady díky projektu Společně proti suchu spolku Živá voda pod vedením Jiřího Malíka. Ambiciózní celorepublikový projekt aktivně zapojuje veřejnost do řešení celoplošné zádrže vody v krajině pomocí přírodě blízkých opatření. V celém procesu mapování, návrhu opatření a projednávání s dotčenými subjekty nám Spolek Živá voda poskytuje potřebné know-how a podporu v metodice Živá krajina.

Naše činnost

Mapujeme krajinu přímo v terénu pomocí mobilních aplikací LocusMapProQField. Evidujeme GPS souřadnice a fotografie eroze, stavu půdy, stavu vodotečí a odvodňovacích zařízení, zeleně, znečištění a skládek, invazních organismů a jiných problematických jevů v krajině. Vyhledáváme v archivech původní projekty a polní náčrty v minulosti zrealizovaných odvodnění zemědělských ploch.

Navrhujeme ucelenou soustavu vodozádržných, renaturačních a revitalizačních opatření v celé ploše povodí 4. řádu – vymělčení a zmeandrování toků, malé vodní nádrže a tůně, mokřady, zatravnění údolnic, svejly, hrázky, poldery, meze, stromořadí, sady, lesy, obnovené polní cesty a agrolesní systémy. Navazujeme na územní systémy ekologické stability (ÚSES) a rozvíjíme je. Pro systémovou zádrž vody v krajině a proti erozi půdy navrhujeme tzv. konturovanou krajinu - liniové prvky travnatých pásů a stromořadí v šachovnicové síti kopírující vrstevnice a spádnice.

Vytváříme komplexní a celoplošné koncepční studie proveditelnosti pro rozsah malého povodí (v ploše cca 10km²) ve volně přístupném programu QGIS. V QGISu pracujeme s webovými mapami, vkládáme a georeferencujeme rastrové obrázky a zakreslujeme navržená opatření ve vektorových vrstvách.

Projednáváme a dále upravujeme studie i jednotlivá opatření spolu s vlastníky pozemků, se zemědělci, s místními samosprávami, s místními neziskovými organizacemi, s dotčenými orgány státní správy a státními podniky (např. Povodí Labe, Lesy ČR) atd.

Realizujeme menší zlepšující opatření dobrovolnicky a z vlastních prostředků nebo z prostředků získaných grantů.

Iniciujeme změny přístupu veřejnosti, vlastníků a hospodářů ke krajině, vodě a půdě.

Příklady z mapování

Voda v zahloubeném korytě. Napřímený a zahloubený tok rychle odvádí vodu z krajiny | Foto: Zuzana Omelková

Vyústění odvodňovacího potrubí s vytékající vodou. Vyústění melioračního hlavníku vysušuje celé pole | Foto: Ondřej Holešovský

Cesta vedená po spádnici s erozními rýhami. Stružková eroze při dešti odnáší ornici kolejemi vyjetými po spádnici | Foto: Jiří Trčka

Voda stojící na poli. Utužená půda brání vsaku dešťové vody | Foto: Ondřej Kořínek

Bláto vyteklé z roury. Melioračním hlavníkem se vyplavuje půda z pole | Foto: Zuzana Omelková

Nory v hlinitém břehu potoka. Kolonie nutrií degraduje a eroduje břehy | Foto: Ondřej Kořínek

Zabahněný potok. Erodovaný materiál se usazuje v korytě toku | Foto: Ondřej Kořínek

Až na obzor zoraný lán pole s rašící plodinou. Obrovské lány s jednou plodinou ochuzují a umrtvují krajinu | Foto: Jiří Trčka

Zčásti vlhká, zčásti vyschlá a rozpraskaná půda bez vegetace. Půda bez vegetačního pokryvu je náchylná k erozi a vysychání | Foto: Ondřej Holešovský

Hromada odpadků na břehu potoka. Černá skládka hyzdí krajinu a znečišťuje půdu i vodu | Foto: Zuzana Omelková